I. Предмет
1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.preslavklima.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.preslavklima.com, клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Доставчика/Продавача.

2. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/.

II. Информация за Доставчика/Продавача:
1. Наименование: Преслав Клима АС ООД
2. Седалищен адрес: с.Славовица, ул.Васил Левски №3
3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Плевен, ул. Гривишко шосе 1
4. Регистрация по ЗДДС: BG202400642
5. МОЛ: Росен Русанов
6. Данни за кореспонденция:
e-mail: raya.rusanova@preslavklima.com
тел.: +359 876 887 185
III. Информация за платформата
https://www.preslavklima.com e платформа за електронна търговия, достъпна в Интернет, чрез която Ползвателите имат възможност да извършват следните дейности:
1. Да се регистрират и да създадат профил, с който да преглеждат електронния магазин и да използват допълнителни услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките – техните характеристики, снимки, цени, условия за доставка и да отправят запитвания;
3. Да сключват с Доставчика/Продавача договор за покупко-продажба и доставка на стоки, предлагани в платформата на https://www.preslavklima.com ;
4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата – банков превод. ;
5. Да извършват плащания във връзка със сключените договори – наложен платеж. ;
6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика/Продавача;
7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика/Продавача чрез интерфейса на страницата на preslavklima.com , достъпна в Интернет;
8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата preslavklima.com в Интернет;
9. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите;

Доставчикът/Продавачът в платформата preslavklima.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, възприети в практиката на потребителското или търговското право.

Ползвателите сключват с Доставчика/Продавача договор за покупко-продажба на стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика/Продавача в платформата.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчика/Продавачът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Продавача.

Ползвателите заплащат на Доставчика/Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата https://www.preslavklima.com и настоящите Oбщи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в https://www.preslavklima.com.

Ползвателят и Доставчикът/Продавачът в платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. Информация за регистрация, поръчка, съдържание на договор за покупко-продажба
1. Регистрация
– За да използва www.preslavklima.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва задължително да въведе име и фамилия, имейл, адрес, населено място, пощенски код, държава и телефон с което се счита, че е приел настоящите общи условия!
– Потребителското име и паролата се генерират автоматично от платформата, като Ползвателя ги получава с имейла за регистрация, който се изпраща от Доставчика/Продавача. В имейла има също линк, чрез който Ползвателя може да промени своите потребителско име и парола за достъп.
– При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяна на данните след регистрация, Ползвателят се задължава да ги актуализира в профила си.
– С извършването на регистрацията, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
– Доставчикът/Продавачът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация по имейл, създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика/Продавача възникват договорни отношения.
– При изтриване на акаунта на Ползвателя ( прекратяване на договора ), Доставчикът/Продавачът се задължава да изтрие данните му от платформата.

2. Поръчка или договор за покупко-продажба на стоки
– Поръчка от платформата https://www.preslavklima.com могат да направят само регистрирани лица!
– Поръчката се извършва като Ползвателя избере артикул и го добави в количката. Отваря количката и, за да продължи със стъпките, влиза в акаунта си или се регистрира по дадения формуляр. Ползвателят трябва да попълни данните си коректно, да избере метода за плащане и да завърши поръчката.
– С натискането на бутона “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва!
– След успешно завършване на поръчката, Доставчикът/Продавачът се свързва с Ползвателя за потвърждение.
– Доставчикът/Продавачът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
– Доставчикът/Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки
– Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
– При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
– Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.
3. Съдържание на договор за покупко-продажба (поръчка)
Договорът за покупко-продажба съдържа лични данни на Ползвателя като:
– име и фамилия;
– адрес ( държава, град, улица, бл. и т.н. ) ;
– имейл ;
– телефонен номер ;
– банкова сметка ( при плащане по банков път ) .
Съдържа също желаната стока, количеството и цената на стоката.

V. Характеристики на артикули, цени, начини на плащане
1.Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба и при регистрацията в www.preslavklima.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика/Продавача са определени в профила на всеки артикул.
3. Цените на стоките са с включени всички данъци и такси. Те се определят от Доставчика/Продавача в профила на всяка стока.
4. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика/Продавача и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
5. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя:
– Начин на плащане – наложен платеж, по банков път;
– Доставка – вземане от магазин; безплатна доставка в гр. Плевен; останалата част от страната – СПИДИ – Експресни куриерски услуги.
6. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.
7. Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или електронна поща.
8. Потребителят се съгласява, че Доставчикът/Продавачът има право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
9. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика/Продавача цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
10. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика/Продавача.
VI. Надзорни органи
1. Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” 27, ет. 4, офис 1 и офис 13
Тел.: 064/800818
E-mail: info@kzp.bg
2. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2
Тел.: 02/91-53-555
E-mail: kzld@cpdp.bg